افتتاح باشگاه مرکزی کیوکوشین کنپوکای استان فارس

به دلیل ویروس کرونا پس از 18 ماه تعطیلی باشگاههای کنپوکای در استان فارس، بالاخره در تاریخ 2 آبان ماه باشگاه مرکزی کیوکوشین کنپوکای استان فارس در چهار ره باغ تخت افتتاح می گردد. 

دیدار از شهرستانهای تحت پوشش

اعضای هیات رئیسه از شهرستانهای تحت پوشش بازدید خواهند داشت.