آدرس:

مراجعه حضوری به باشگاه مرکزی سبک به آدرس:

شیراز. بلوار مدرس. ابتدای آزادگان. روبروی موزه تاریخ طبیعی شیراز. باشگاه کما

شبهای شنبه، دوسنبه و چهارشنبه ساعت 7:15 الی 8:30

موبایل:

مسئول استان     :      09171308145