اخبار

تبریک سبک کیوکوشین کنپوکای استان فارس به ریاست هیئت کاراته استان

با انتصاب شیهان احمد مبارکی ریاست هیئت کاراته استان فارس به عنوان عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ کاراته کشور، سبک کیوکوشین کنپوکای استان فارس این دستاورد بزرگ را به ایشان و جامعه ورزشی استان تبریک می گوید. باشد که این موفقیت و دستاوردها در سایه مدیریت توانمند شیهان مبارکی ادامه دار باشد.

انتصاب شیهان محمد میلاد فروردین به عنوان نماینده سبک کیوکوشین کنپوکای استان فارس

طی معرفی شیهان محمد میلاد فروردین از طرف هانشی کاتبی، ریاست سبک در کشور و خاورمیانه و تایید ابلاغ ایشان توسط هیئت کاراته استان فارس، شیهان فروردین به عنوان نماینده سبک کیوکوشین کنپوکای استان فارس منصوب شدند.