انتصاب شیهان محمد میلاد فروردین به عنوان نماینده سبک کیوکوشین کنپوکای استان فارس

طی معرفی شیهان محمد میلاد فروردین از طرف هانشی کاتبی، ریاست سبک در کشور و خاورمیانه و تایید ابلاغ ایشان توسط هیئت کاراته استان فارس، شیهان فروردین به عنوان نماینده سبک کیوکوشین کنپوکای استان فارس منصوب شدند.

 


چاپ