تبریک سبک کیوکوشین کنپوکای استان فارس به ریاست هیئت کاراته استان

اخبار بازدید: 279

با انتصاب شیهان احمد مبارکی ریاست هیئت کاراته استان فارس به عنوان عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ کاراته کشور، سبک کیوکوشین کنپوکای استان فارس این دستاورد بزرگ را به ایشان و جامعه ورزشی استان تبریک می گوید. باشد که این موفقیت و دستاوردها در سایه مدیریت توانمند شیهان مبارکی ادامه دار باشد.

چاپ