انتصاب شیهان محمد میلاد فروردین به عنوان رئیس کمیته روابط بین الملل کیوکوشین کنپوکای ایران

طی حکمی از سمت هانشی کاتبی، ریاست سبک کیوکوشین کنپوکای کشور، شیهان محمد میلاد فروردین به عنوان رئیس کمیته روابط بین الملل سبک کیوکوشین کنپوکای ایران منصوب شدند.


چاپ