انتصاب شیهان محمد میلاد فروردین به عنوان رئیس کمیته روابط بین الملل کیوکوشین کنپوکای ایران

اخبار بازدید: 140

طی حکمی از سمت هانشی کاتبی، ریاست سبک کیوکوشین کنپوکای کشور، شیهان محمد میلاد فروردین به عنوان رئیس کمیته روابط بین الملل سبک کیوکوشین کنپوکای ایران منصوب شدند.

چاپ