دریافت دان 5 سازمان کنپوکای توسط شیهان حسینی

اخبار بازدید: 125

طی حکمی از طرف هانشی کاتبی، ریاست سبک کیوکوشین کنپوکای ایران و خاورمیانه، استاد سید خلیل حسینی به دان 5 سازمان کیوکوشین کنپوکای نائل شدند. این حکم توسط شیهان فروردین به استاد حسینی تقدیم شد.

چاپ